Články » Aktuality

IQ for ECVET nový portál pro vzdělávání

V příspěvku je řešena problematika nového portálu www.iqforecvet.info určeného pro vzdělávání studentů odborného vzdělávání pro Evropský kreditní systém v odborném vzdělávání a odborné praxi ECVET. V práci je popisován obsah a možnosti použití tohoto portálu na prezentaci matic obsahující požadavky na znalosti a dovednosti a také odpovídající dovednosti měkké a tvrdé, a to pro profese truhlář, čalouník podlahář a výrobce textilií a krejčí v anglickém jazyce, německém jazyce, českém jazyce, rumunském jazyce a v polštině.

V příspěvku je uvedeny i další aplikace portálu, to je možnost ověření odborných znalostí vypracováním přiložených testů a rozšíření odborných znalostí v doprovodných prezentacích zejména z oblasti výroby nábytku.

"Daniela Tesařová, Eliška Máchová, Josef Hlavatý"

1. ECVET

Evropský systém ECVET (European Credit Systém in Vocational Education and Training ) Evropský kreditní systém v odborném vzdělávání a odborné praxi podporuje rozvoj a zvyšování kvality odborného vzdělávání v zemích Evropské unie. Řadí se také mezi jeden z nástrojů na podporu celoživotního učení, mobility žáků a dalších učících se (tedy i učitelů) v rámci Evropy a flexibility vzdělávacích cest k získání odborné kvalifikace. Přispívá k transparentnosti získaných kvalifikací a současně i jejich vzájemné uznatelnosti.

ECVET přesně stanovuje znalosti, dovednosti a kompetence, který si musí osvojit každý účastník při odborném vzdělávání v rámci Evropské unie.

ECVET je založen na výsledcích učení, v nich se uvádějí znalosti, dovednosti a kompetence, jež mohou být dosaženy v různém učebním kontextu

Dalším přínosem systému ECVET je potvrzení výsledků odborného vzdělávání v jednotlivých zemích EU. Účastníkem získané kredity v závěrečné fázi mobility zjišťují a potvrzují, že si stanovené znalosti, dovednosti a kompetence osvojil a vysílající a přijímací organizace si již nemusí ověřovat.

K popisu osvojených znalostí, dovednosti a kompetencí přenášených z jedné organizace či země do druhé, se v systému ECVET používají také body, jejichž kvalifikaci popisují příslušné informační materiály o ECVET.

Mezi  podpory úspěšného zavedení systému ECVET lze zařadit i řešený projekt Inovativní kvalifikační rámec pro rozvoj ECVET, IQ pro ECVET CZ/13/LLP-LdV /TOI/134010 v rámci programu LEONARDO DA VINCI.

2. Cíl projektu

Cílem projektu Inovativní kvalifikační rámec pro rozvoj ECVET IQ pro ECVET CZ/13/LLP-LdV /TOI/134010 v rámci programu LEONARDO DA VINCI bylo aplikovat ECVET požadavky pro profese truhlář, čalouník, podlahář, krejčí a výrobce tkanin  ve vytvořené matici kompetencí, dovedností a znalostí pro profese nábytkářského, dřevozpracujícího a textilního průmyslu, a to pro profese truhlář, čalouník a podlahář, výrobce textilií a krejčí v pěti jazykových mutacích, a to polštině, němčině, češtině, angličtině a rumunštině. Vytvořením matice přispěl zvýšení transparentnosti získaných kvalifikací a jejich vzájemné uznatelnosti v rámci zemí Evropské Unie.

Po vytvoření matic následoval dalším cíl projektu, a to diseminace matic pro jednotlivé profese pomocí e-learningového portálu, na kterém si mohou studenti současně ověřit svoje znalosti pomocí znalostních testů a rozšířit svoje vědomosti pomocí prezentací s odbornými tématy umístěnými na tomto portálu. E-learningový portál s grafickými moduly matrice je připraven formou grafické ilustrace – „virtuální domeček s adresou portálu www.iqforecvet.info, který vychází z portálu www.e-furniture.info.

3. Řešení projektu

První fáze řešení spočívala v porovnání národních kvalifikačních rámců (NQF) jednotlivých partnerských zemí s Evropským kvalifikačním rámcem (EQF), který má osm úrovní kvalifikací. Zatímco některé partnerské země mají zavedené stejné úrovně NQF kvalifikací zavedené a sesouladěné s EQF, rumunský partner v současné době vyvíjí NQF. Nově vyvíjené rumunské NQF je kompatibilní s EQF. NQF v Irské republice má 10 úrovní a u některých profesí nemá odpovídající úrovně střednímu odbornému vzdělávání. U těchto profesí (např. krejčí, výrobce textilií) má pouze vyšší úrovně odpovídající univerzitnímu vzdělávání. Po stanovení závazného počtu jednotlivých úrovní kvalifikačního rámce pro všechny řešitele 8, byly také stanové hladiny úrovně vzdělávání v jednotlivých úrovních. Pro matici jednotlivých profesí odborného vzdělávání byla zvolena hladina odpovídající střednímu odbornému vzdělávání tedy hladina 3

Před zavedením systému ECVET se musely na základě odborné diskuze určit požadované výsledky učení, které se vyjadřují pomocí jednotek výsledků učení. Následně byly vypracované návrhy matice (tabulka 1). Jednotliví partneři museli matice vyplnit pro jednotlivé profese, a to ve dvou jazykových mutacích v rodném jazyce a angličtině. Následně byly vybírané dovednosti a znalosti a kompetence společné pro všechny partnery. Na portále budou vedle společných kompetencí, znalostí i dovedností uvedené i odlišné kompetence, znalosti a dovednosti specifické pro jednotlivé země a jednotlivé profese.

Příklad doplněné matice dovedností a znalostí v českém jazyce je uveden v tabulce 1.

Všechny společné znalosti, dovednosti, kompetence jsou uvedené ve všech jazycích partnerů. Specifické znalosti, dovednosti, kompetence v jednotlivých zemích jsou uvedené jazyku země, kde jsou vyžadované a v angličtině. V tabulce 2 je příklad všech kompetencí jednotlivých zemí.

Tabulka 1. Příklad vyplněné matice znalostí a dovedností pro profesi podlahář

Tabulka 1. Příklad vyplněné matice znalostí a dovedností pro profesi podlahář

Tabulka 2 Náhled na společnou matici pro profesi podlahář

 Tabulka 2 Náhled na společnou matici pro profesi podlahář

 Připravené matice jednotlivých profesí se v současné době vkládají do portálu www.iqforecvet.info, které vychází z portálu www.e-furniture.info. Současně se na stránkách portálu nacházejí porovnávací matice znalosti, kompetencí a dovednosti, jež srovnávají absenci nebo požadovaní dané vlastnosti v každé ze zúčastněných zemí. Příklad je uveden v tabulce 3.

Tabulka 3 Showcase of matrixes Compare matrix Floor layer

Tabulka 3 Showcase of matrixes Compare matrix Floor layer

Mimo uvedené matice se na stránkách portálu www.iqforecvet.info nachází quizze, pomocí nichž si může student získat zpětnou vazbu o svých znalostech v porovnání s požadovanými vlastnostmi pro danou profesi.  Na stránkách portálu se také nachází výukové prezentace, které může student využít pro studium, a tím zvýšení úrovně svých znalostí. Nedílnou součástí portálu je adresář všech odborných škol v zemích všech partnerů projektu, na kterých se vyučují řešené profese.

4. Význam řešení tohoto projektu spočívá

  1. v možnosti propojení a přenášení osvojených znalostí, dovedností, kompetencí profese truhláře, čalouníka, podlaháře, výrobce textilií a oděvů z jedné organizace či země do druhé.
  2. sjednocení požadavků na jednotlivé kvalifikace stejné úrovně v rozdílných zemích Evropy s možností vzájemného uznávání odborných kvalifikací odborného vzdělávání bez jazykové zábrany.
  3. stanovení požadovaných výsledků učení v systému ECVET uvádí, ke kterému stupni Evropského rámce kvalifikací (EQF) patří.
  4. odstranění jazykové zábrany v odborném vzdělávání pro třetí stupeň národní vzdělávání v rámci EQF Evropský rámec kvalifikací a NQF národní kvalifikační rámec lze zařadit mezi velmi důležitý výstup projektu

Tohle vše také vede k zatraktivnění těchto učňovských oborů.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Loga
This project has been funded with support from European Commision

Použitá literatura

  1. ECVET Evropský systém pro zvýšení mobility v odborném vzdělávání. Otázky a odpovědi 1. vyd. Dům národních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, 2013, s. 23. ISBN 978-80-87335-52-9
  2. CROUCHLEY, Lenka a Michalea ČIČVAKOVÁ. Report on the relationship of ECVET and NSK, Tool for better quality of VET mobility. 1. Vyd. Center for International Cooperation in Education, 2014, s. 31. ISBN 978-80-87335-59-8
  3. TESAŘOVÁ D. a E. MÁCHOVÁ. Projekt IQ pro ECVET - nové možnosti v odborném vzdělávání a odborné praxi profesí truhlář, čalouník [cit. 2015-07-26]. www.truhlarskyportal.cz  ISSN 2336-6419 dostupné http://www.truhlarskyportal.cz/clanky/13303-projekt-iq-pro-ecvet-nove-moznosti-v-odbornem-vzdelavani-a-odborne-praxi-profesi-truhlar-calounik
Doporučte článek:

Doporučení článku e-mailem

Ohodnoťte článek:
5.0/5 (1 hlasů)

Hodnocení článku

5.0/5 (1 hlasů)

Další články z rubriky

Související články


Komentáře (0 celkem)

Článek zatím nemá žádné komentáře

Komentovat článek (pro komentář k článku se musíte přihlásit nebo registrovat )

Reklama

Partner tém. měsíce

Reklama

Veletrh-Wood-Tec-partner.gif logo-cesky-kutil.gif cestadreva-partner-truhlarskyportal-90.jpg SUSO-90-120.gif Hettich-120x90.jpg logo-pragoligna-partneri.jpg
Truhlářský portál.cz na: Facebook

© Copyright 1999–2015 Truhlářský Portál.cz. Všechna práva vyhrazena. ISSN 2336-6419. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu vydavatele.

Kvalitní holandský nábytek z masivu za rozumnou cenu   
[CNW:Counter]