Výchozí reklama
Výchozí reklama
Články » Aktuality » Podnikání

Podnikání: Právní novinky v roce 2017

Rok 2017 se ponese ve znamení změn v soukromém právu. Očekávaná je velká novela zákoníku práce nebo občanského zákoníku. Do života firem pak významně zasáhne novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Plně se také projeví novinky přijaté v posledních měsících roku 2016.

Revoluce v pracovním právu

Na léto 2017 se chystá velká novela zákoníku práce, která by měla více vycházet vstříc zaměstnavatelům, zároveň ale chránit zaměstnance. Zavádí například nový institut vrcholového řídícího zaměstnance. Do této kategorie budou spadat lidé, kteří jsou přímo podřízení řídícímu orgánu společnosti, a dále ti, kteří podléhají přímo tomuto zaměstnanci. Další podmínkou je dosažení smluvní mzdy alespoň ve výši 75 tisíc korun. Maximální týdenní pracovní doba takových zaměstnanců bude 48 hodin, budou si ji sami rozvrhovat a také nebudou mít nárok na příplatky. I běžní zaměstnanci si pak podle novely budou moci převádět dovolenou do dalšího období. Zjednodušuje se také doručování písemností. Poštu bude moci zaměstnavatel zvolit už jako druhou variantu, pokud se mu nepovede předat zaměstnanci například výpověď na pracovišti. Novinkou je úprava práce z domova, kdy zákon zavede pro zaměstnavatele mimo jiné povinnost proplácet zaměstnancům náklady, které jim v souvislosti s prací z domova vzniknou. 

V Poslanecké sněmovně je aktuálně ještě novela zákona o zaměstnanosti, která zpřísňuje kontrolu agenturního zaměstnávání. Zaměřuje se na nešvar, kdy si zaměstnanec sjedná u jednoho zaměstnavatele pracovní poměr napřímo a zároveň přes agenturu, čímž se obchází například přesčasy. To novela zakazuje a zaměstnavateli i agentuře za to hrozí pokuta ve výši až jednoho milionu korun.

Výchozí reklama

Občanský zákoník

Senátem prošla před koncem roku technická novela občanského zákoníku z roku 2014, která přináší kromě technicistních změn také některé věcné. Praxe si vynutila, aby v případech, kdy se vyžaduje pro právní jednání forma veřejné listiny, stačila pouze plná moc s úředně ověřeným podpisem namísto notářského zápisu. Do zákoníku se také vrátí předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitostí. Ze současných tří na pět let se prodlouží lhůta, během které soudy přezkoumávají svéprávnost. Zákon nově zavádí i veřejnou evidenci svěřenských fondů rejstříkovými soudy, aby nebyly fondy zneužívány k praní špinavých peněz nebo ukrývání majetku. Lidé nad 15 let si podle novely budou moci sjednat práci ještě předtím, než ukončí povinnou školní docházku. Změny se chystají také pro obchodní korporace. Dílčí novela zákona, kterou už podepsal prezident, zavedla možnost, aby kromě valné hromady volili členy dozorčí rady ve firmě zaměstnanci. V připomínkovém řízení je pak rozsáhlá novela z pera ministerstva spravedlnosti, která mimo jiné ruší funkci statutárního ředitele v monistickém systému řízení akciové společnosti. Návrh má také zjednodušit zakládání společností − ruší povinnost zřizovat u banky speciální účet pro splacení základního kapitálu, pokud jeho výše nepřesahuje 20 tisíc korun.

Vstřícnější oddlužení

Zjednodušení práce insolvenčních soudů a přesunutí části jejich agendy na insolvenční správce prosazuje novela insolvenčního zákona, která prošla Poslaneckou sněmovnou. Zákon má nově více chránit adresáty šikanózních insolvenčních návrhů a ruší automatickou publicitu všech návrhů. Soudy budou nově moci podezřelý návrh před samotným zveřejněním v rejstříku předběžně posoudit a zneužívající návrh přímo odmítnout. Druhá novela insolvencí, která míří do Legislativní rady vlády, má zase umožnit dostupnější oddlužení i pro ty, kteří by na něj za současných podmínek nedosáhli. Nově chce oddlužení rozdělit do tří kategorií podle toho, kolik je dlužník schopný zaplatit. Podle prvního modelu stačí, pokud dlužník do tří let uhradí více než 50 procent pohledávek. Druhá varianta je stejná jako ta současná, tedy oddlužení skončí, zaplatí-li dlužník během pěti let 30 procent pohledávek. Třetí způsob prodlužuje proces na sedm let a umožní smazat dluhy, i pokud dlužník nezaplatí ani 30 procent pohledávek. Do nového procesu oddlužení bude moci vstoupit každý bez ohledu na výši dluhů pod podmínkou, že tím nebude sledovat nepoctivý záměr. Třeba že dluhy vznikly uzavřením půjčky, o které dlužník předem věděl, že ji nebude splácet.

Přestupky v novém

Od července 2017 nastanou změny i v přestupkovém právu. Nový zákon sjednotí pod jednotný pojem "přestupek" vedle stávajících přestupků fyzických osob i jiné správní delikty fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob. Zákon pak zavádí nové skutkové podstaty přestupků, mimo jiné například znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Pod tuto kritizovanou novinku se dá zařadit třeba urážka policisty nebo úředníka, za niž bude hrozit pokuta až 10 tisíc korun. Novela také až desetinásobně zvyšuje pokuty za některé přestupky. Třeba za zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotní služby vyšplhá pokuta až na 100 tisíc korun. Odpovědnosti se od července nezbaví ani organizátor, návodce nebo pomocník pachatele a změní se i promlčecí doba, pro méně závažné přestupky bude jeden rok, pro závažnější tři roky.

Rozšířená trestní odpovědnost firem

Z původních 84 přibližně na 200 rozšířila počet trestných činů, které mohou spáchat firmy, novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Ten nově stanoví, že společnosti budou moci být stíhány za všechny trestné činy kromě těch, jež budou výslovně vyloučeny. Doposud tomu bylo naopak. Společnosti budou moci být nově stíhány i pro pomluvu, což kritizovala Unie vydavatelů a Sdružení pro internetový rozvoj. Společně s širší možností kriminalizace chování společností novela přináší také možnost vyvinění, tedy stopku pro trestní stíhání, pokud firma prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby spáchání trestného činu zabránila. Podle právníků k vyvinění nebude stačit pouhý etický kodex nebo například jedno školení, šanci zbavit se odpovědnosti budou mít spíše firmy, které budou své zaměstnance pravidelně školit, zavedou vnitřní systém pro oznamování protiprávního jednání a budou mít další kontrolní mechanismy. 

Ochrana osobních údajů − GDPR

Rok 2017 bude pro tisíce firem znamenat analýzu bezpečnostních opatření, interních předpisů i faktického fungování společnosti. Důvodem je nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation), které komplexně upravuje ochranu osobních údajů a nahradí současný zákon. Zcela nová úprava bude pro podnikatele znamenat především větší důraz na zabezpečení osobních údajů, například šifrováním, a více povinností. Nařízení se týká nejen internetových služeb a so­ciálních sítí, ale všech, kteří využívají takzvané cookies. Tedy údaje, jež internetové prohlížeče ukládají o činnosti uživatele. Právě tyto cookies budou nově považovány za osobní údaje, proto by weby měly hned při vstupu žádat o klientův souhlas. Nařízení také zvýší nároky na poskytování souhlasu klientů a nutnost revize současných smluvních vztahů. Komunikaci s jednotlivci budou muset firmy vést jednoduše, to znamená jednoduchými jazykovými prostředky a stručně. Pokud se společnosti nestihnou na změny platné od května 2018 připravit, hrozí jim pokuta až 20 milionů eur.

Další novinky

Legislativní změnou z posledních měsíců loňského roku je převedení povinnosti platit daň z nabytí nemovitosti na jejího nabyvatele. Podle staré úpravy takovou daň platil převodce nemovitosti, zatímco nabyvatel za její úhradu ručil, případně se strany mohly dohodnout, že daň zaplatí nabyvatel. S ohledem na to, že nově je poplatníkem daně jedině nabyvatel, odpadá i institut ručení za splacení této daně.

V připomínkovém řízení je novela exekučního řádu, která si klade za cíl posílit ochranu dlužníků a snížit náklady exekuce. K tomu by měl přispět nový systém jednoho exekutora, kdy v situaci, že je na člověka uvaleno více exekucí, budou všechny vedeny jedním exekutorem. Novela také ukládá věřitelům povinnost složit zálohu na náklady exekuce, což by mělo vést i k motivaci věřitelů, aby si začali ověřovat, zdali je dlužník schopen vůbec dluh splácet.

Zdroj: Hospodářské noviny

Doporučte článek:

Doporučení článku e-mailem

Ohodnoťte článek:
5.0/5 (1 hlasů)

Hodnocení článku

5.0/5 (1 hlasů)

Další články z rubriky

Související články


Komentáře (1 celkem)

Komentovat článek (pro komentář k článku se musíte přihlásit nebo registrovat )

Reklama

Partner tém. měsíce

Reklama

WOOD-TEC_logo_2019_v90.jpg logo-cesky-kutil.gif cestadreva-partner-truhlarskyportal-90.jpg SUSO-90-120.gif Hettich-120x90.jpg logo-pragoligna-partneri.jpg
Truhlářský portál.cz na: Facebook

© Copyright 1999–2015 Truhlářský Portál.cz. Všechna práva vyhrazena. ISSN 2336-6419. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu vydavatele.

Kvalitní holandský nábytek z masivu za rozumnou cenu